Uly suwuk azot suwuklandyryjy zawod YPN-1670Y

2021-nji ýylyň 16-njy noýabrynda suwuklandyrylan azot zawody: YPN-1670Y, Hangzhou UIG kompaniýasy tarapyndan Şandong welaýatynyň Feýuan şäherindäki müşderä gowşuryldy.Bu howany bölmek enjamynyň suwuklandyryş kuwwaty sagatda 1670 kilograma deňdir.Suwuk azot önümleriniň arassalygy 10 PPM, suwuk azot önümleriniň kislorod mukdary 10 PPM.Suwuklandyryş enjamlary müşderiniň asyl bar bolan howa kompressoryny we azot kompressoryny aýlanýan müşderiniň asyl bar bolan orta basyşyny kabul edýär.Bu işde iki sany turbinaly giňeldiji ulanylýar, olaryň biri polo positiveitel akymyň giňelmegi, beýlekisi ASU enjamlarynyň giňeldiji sowadyjysyndan doly peýdalanýan refleksi gazyň giňelmegi, suwuklandyryjy enjam çalt başlaýar we köp mukdarda suwuklyk öndürýär .Zawod dizaýn siklini gysgaltmak we kriogen enjamlarynyň üpjünçilik siklini üpjün etmek üçin modully dizaýn düşünjesini ulanýar.Ussahananyň işgärleri uly sowuk gutyny we zawodyň önümçilik wagtyny gysgaldýan umumy ýygnamak usulyny kabul etdiler.Bu, şeýle hem, UIG-iň uly göwrümli suwuklandyryş enjamlarynyň ilkinji toplumy bolup, orta basyşly aýlanýan azot kompressoryny kabul edýär we kämilleşdirilen dizaýn bilen sowadyjy maşyn bilen enjamlaşdyrylýar.Amalymyzy tertiplemek üçin HYSYS programma üpjünçiligini ulanýarys.Amal akymynyň diagrammasyny çyzmak üçin awtokad ulanýarys.Gurallary dolandyrmak ulgamymyz üçin halkara marka önümini ulanýarys.Zawodymyzyň durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün edýär.Elektrik energiýasynyň pes sarp edilişinde önüm öndürip bileris.Aşakda gowşuryş suraty hökmünde:

news1


Iş wagty: Noýabr-23-2021