Bol Hytaý lukmançylyk kislorod zawody KDO-50 öndüriji we üpjün ediji |Bileleşik

Lukmançylyk kislorod zawody KDO-50

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODEL KDO- 50 KDO- 60 KDO- 80 KDO- 100
O2 akym Nm3 / sag 50 60 80 100
O2 arassalygy % (O2) ≥99.7 ≥99.7 ≥99.7 ≥99.7
O2 basyş MPa 15 15 15 15
kuwwat KW 75 90 110 132
Bellik : Howa kompressorynyň hereketlendiriji güýji
Iş wagty sagat ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
Işleýiş döwri ýyl ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

Önümiň beýany

Soňky birnäçe ýylda guramamyz häzirki zaman tehnologiýalaryny içerde we daşary ýurtlarda deň derejede özleşdirdi we siňdirdi.Şol bir wagtyň özünde, kärhanamyzyň işgärleri Hytaýda iň köp satylýan Hytaý lukmançylyk enjamlary gaz öndürijisi kislorod öndürýän zawodyň ösmegine bagyşlanan hünärmenler toparyny döredýäris, özara bähbitlere bagly daşary ýurtly alyjylar bilen has gowy hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.Goşmaça element üçin biziň bilen gürleşmek üçin hakykatdanam arkaýyn boluň!

Hytaýda iň köp satylýan zawod, Kislorod öndürýän zawod, Hemişe bäri “açyk we adalatly, paýlaşmak, artykmaçlyga ymtylmak we gymmatlyk döretmek” gymmatlyklaryna eýerýäris, “bitewilige we netijelilige, söwda gönükdirilen, iň oňat ýol, iň gowy klapan ”biznes pelsepesi.Bütin dünýäde biziň bilen bilelikde täze işewürlik ugurlaryny, iň ýokary umumy gymmatlyklary ösdürmek üçin şahamçalarymyz we hyzmatdaşlarymyz bar.Tüýs ýürekden garşy alýarys we bap bilen bilelikde täze karýerany açyp, global çeşmelerde paýlaşýarys.

Ösen tehnologiýalar we desgalar, berk ýokary hilli gözegçilik, amatly baha, ajaýyp kompaniýa we geljegi bilen ýakyn hyzmatdaşlygy bilen, asyl zawod Hytaý 10m3 lukmançylyk kislorod gaz zawodynyň ýokary arassalygy O2 üçin sarp edijilerimiz üçin iň oňat bahany hödürledik. Generator kislorod doldurma zawody, iň täze ýaşyl hyzmatlary bolan her täze we köne müşderiler üçin iň täsirli ýokary hilli, iň ähtimal pudagyň agressiw bahasyny hödürläris.

Asyl zawod Hytaý kislorod zawody, O2 zawody, Bu ugurdaky iş tejribesi içerki we halkara bazardaky müşderiler we hyzmatdaşlar bilen berk gatnaşyk gurmaga kömek etdi.Ençeme ýyl bäri önümlerimiz dünýäniň 15-den gowrak ýurduna eksport edildi we müşderiler tarapyndan giňden ulanyldy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň