Lukmançylyk suwuk kislorod enjamlary KDON-290Y

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Model Suwuk kislorod öndürmek Suwuk kislorodyň arassalygy (%) Suwuk azot öndürmek Suwuk azotyň arassalygy (PPm O2)
Kg / sag TPD Kg / sag TPD
KDON-290Y 290 6.96 99.7 290 6.96 10

Önümiň beýany

“Ilki bilen hil, dogruçyllyk, çyn ýürekden kömek we özara girdeji” biziň pikirimizdir, Hytaýda orta we uly göwrümli “Asu”, azot / kislorod öndüriji zawod, zawodda yzygiderli işlemek we ýokary derejäni gazanmak maksady bilen. Esasy ýörelge: Abraýyň başlangyjy; Adaty kepillik; Müşderi iň ýokary.

Zawod gyzgyn satylýan Hytaý Suwuk howa bölüji zawody, Suwuk kislorod azot enjamlary, çözgütlerimiz ýokary hilli, bäsdeşlik bahalary we halkara bazaryna çalt iberilmegi bilen uly abraý gazandy.Häzirki wagtda, özara peýdalara esaslanýan has köp daşary ýurtly müşderiler bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys.

“Hil başlangyç, dogruçyllyk, çyn ýürekden goldaw we özara girdeji” biziň pikirimizdir, azot we Argon bilen suwuk kislorod üçin zawodyň arzan gyzgyn howa howa zawodynyň zawodynda kämilleşmek we kämillik derejesini ýokarlandyrmak üçin, gowy alyjylaryň hemmesine hoş geldiňiz! çözgütler we pikirler biziň bilen !!

Zawodyň arzan gyzgyn Hytaý howa bölüji zawody, Asu zawody, Gowy hilli we amatly baha bize durnukly müşderiler we ýokary abraý getirdi.'Hil çözgütleri, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahalary we gyssagly eltip bermek' bilen üpjün etmek bilen, indi özara peýdalara esaslanyp daşary ýurtly müşderiler bilen has köp hyzmatdaşlyga garaşýarys.Çözgütlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin tüýs ýürekden işlemekçi.Şeýle hem, hyzmatdaşlygymyzy has ýokary derejä çykarmak we üstünlikleri bilelikde paýlaşmak üçin işewür hyzmatdaşlar bilen bilelikde işlemegi wada berýäris.Zawodymyza tüýs ýürekden baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň