Bol Hytaý LOX Suwuk kislorod zawody KDON-920Y öndüriji we üpjün ediji |Bileleşik

LOX Suwuk kislorod zawody KDON-920Y

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Model Suwuk kislorod öndürmek Suwuk kislorodyň arassalygy (%) Suwuk azot öndürmek Suwuk azotyň arassalygy (PPm O2)
Kg / sag TPD Kg / sag TPD
KDON-920Y 920 22.08 99.7 920 22.08 10

Önümiň beýany

Munuň ýaly ownuk telekeçilik karzy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat we häzirki zaman önümçilik desgalary bar, silindr doldurmak ulgamy üçin Zawodyň ýöriteleşdirilen Hytaý kislorod lukmançylyk gaz zawody üçin alyjylarymyzyň arasynda ajaýyp orun gazandyk, biziň wezipämiz kömek etmekden ybaratdyr mahabat çözgütleriniň başarnygynyň netijesinde alyjylar bilen uzak wagtlap aragatnaşyk saklaýarsyňyz.

Zawod ýöriteleşdirilen Hytaý kislorod zawody, kislorod öndüriji, “Gowy hil bilen bäsdeşlik etmek we döredijilik bilen ösmek” we “müşderileriň islegini ugrukdyrmak” hyzmat ýörelgesine eýe bolmak bilen, içerki we halkara derejeli hünärli çözgütleri we gowy hyzmaty bereris. müşderiler.

“Müşderä gönükdirilen” işewürlik pelsepesi, berk hil dolandyryş dolandyryş usuly, iň häzirki zaman önümçilik enjamlary we güýçli gözleg we işçi güýji bilen birlikde elmydama ýokary hilli önümler we çözgütler, ajaýyp önümler we hyzmatlar we agressiw üpjün edýäris. Hytaý üçin täzelenýän dizaýn üçin çykdajylar “Generador De Oxigeno” silindr ulgamyny doldurýan silindr ulgamy lukmançylyk gaz senagaty Psa kislorod generatory bilen ýokary arassa azot zawody, dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçi bilen peýdaly romantik gatnaşyklarymyz bolar diýip umyt edýäris.

Hytaý üçin täzelenýän dizaýn Kislorod öndüriji, Kislorod, kompaniýamyz “innowasiýa, sazlaşyk, toparlaýyn işlemek we paýlaşmak, ýollar, pragmatiki ösüş” ruhuny goldaýar.Bize pursat beriň we başarnygymyzy subut etmekçi.Siziň hoşniýetli kömegiňiz bilen bilelikde siziň bilen ajaýyp geljegi döredip biljekdigimize ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň