Bol Hytaý LIN suwuk azot zawody KDON-920Y öndüriji we üpjün ediji |Bileleşik

LIN Suwuk azot zawody KDON-920Y

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Model Suwuk kislorod öndürmek Suwuk kislorodyň arassalygy (%) Suwuk azot öndürmek Suwuk azotyň arassalygy (PPm O2)
Kg / sag TPD Kg / sag TPD
KDON-290Y 290 6.96 99.7 290 6.96 10
KDON-360Y 360 8.64 99.7 360 8.64 10
KDON-430Y 430 10.32 99.7 430 10.32 10
KDON-750Y 750 18 99.7 750 18 10
KDON-920Y 920 22.08 99.7 920 22.08 10
KDON-1750Y 1750-nji ýyl 42 99.7 1750-nji ýyl 42 10
KDON-2500Y 2500 60 99.7 2500 60 10

Önümiň beýany

Umuman, biriniň häsiýeti önümleriň ajaýyplygyny, jikme-jiklikleri önümleriň gowy hilini çözýär diýip hasaplaýarys, ýokary hilli Hytaý üçin azot azot CSA tassyklanan Suzhou Xite lukmançylyk guraly ýokary arassa kislorod zawody, REALISTIC, EFFICIENT we INNOVATIVE topar ruhy bilen. Bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmak we paýdarlarymyza we işgärlerimize goşulan bahany yzygiderli ýokarlandyrmak arkaly girdejili we yzygiderli öňe gidişlik.

Gowy hilli Hytaý kislorod öndüriji, kislorod öndüriji, harytlarymyz Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Europeewropa, Amerika we beýleki sebitlere satylýar we müşderiler tarapyndan gowy baha berilýär.Güýçli OEM / ODM mümkinçiliklerimizden we oýlanyşykly hyzmatlarymyzdan peýdalanmak üçin şu gün bize ýüz tutuň.Allhli müşderiler bilen tüýs ýürekden dörederis we üstünlik paýlaşarys.

Biziň kompaniýamyz wepalylyk bilen işlemegi, ähli alyjylara hyzmat etmegi we Hytaý üçin iň oňat baha üçin täze tehnologiýada we täze enjamda işlemegi maksat edinýär, satuw üçin gowy hilli kriogen suwuk azot gaz zawody, Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, duýuň has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Dünýäniň dürli künjeklerinden has köp dost bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýäris.

Hytaý azot zawody, azot zawody üçin iň oňat baha, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän dürli önümleri görkezýän kompaniýamyza, zawodymyza we sergi otagymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Bu aralykda, web sahypamyza girmek amatly we satuw işgärlerimiz size iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin elinden gelenini ederler.Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyň.Biziň maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmekdir.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň