Bol Hytaýda ýokary arassa azot zawody KDN-500 / 20Y öndüriji we üpjün ediji |Bileleşik

Pokary arassa azot zawody KDN-500 / 20Y

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODEL Mazmuny KDN- 500 / 20Y KDN- 600 / 45Y KDN- 800 / 40Y KDN- 1000 / 60Y KDN- 2000 / 150Y KDN- 3000 / 200Y KDN- 4500 / 300Y
N2 akymy Nm3 / sag 500 600 800 1000 2000-nji ýyl 3000 4500
LN2 akymy L / sag 20 45 40 60 150 200 300
N2 arassalygy PPm (O2) ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
N2 basyş MPa ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
Başlangyç wagty sagat ~ 12 ~ 12 ~ 12 ~ 14 ~ 16 ~ 18 ~ 20
Işleýiş döwri ýyl ≥1 ≥1 ≥1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

Önümiň beýany

Kärhanamyz, Hytaýyň howa bölünişigi üçin iň yssy biri bolan senagat taýdan ulanmak üçin azot zawody öndürijisi, önümlerimiz we çözgütlerimiz göwnünden turýan “Hil firmanyň ömri bolup biler we status onuň ruhy bolup biler” esasy ýörelgesine eýerýär. alyjylarymyzyň arasynda ajaýyp meşhurlyk.Biziň bilen habarlaşmak we özara gazanç etmek üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin dünýäniň ähli ýerlerinden geljegi, kompaniýa birleşiklerini we ýakyn dostlarymyzy garşylaýarys.

Hytaý üçin azot zawodynyň bahasy, iň azot zawody, müşderiniň isleglerine esaslanyp, müşderi hyzmatynyň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmagy maksat edinip, çözgütleri yzygiderli gowulandyrýarys we has çuňňur hyzmatlar berýäris.Işewürlik barada gepleşik geçirmek we biziň bilen hyzmatdaşlyga başlamak üçin dostlary tüýs ýürekden garşylaýarys.Ajaýyp geljegi döretmek üçin dürli pudaklarda dostlarymyz bilen elleşeris diýip umyt edýäris.

Şeýle hem, Hytaýyň Professional Hytaýy Arassalaýjy Kislorod we Azot Gaz Zawody Enjamlary Pokary Arassa Azot Generatory Kislorod Generator Howa Aýrylyş Zawody, güýçli bäsdeşlik edýän kompaniýadan uly girdeji gazanyp biljekdigimizi üpjün etmek üçin zatlary dolandyrmak we QC programmasyny gowulaşdyrmak üçin ünsümizi jemleýäris. Kompaniýamyzyň maksady, müşderileriň köpüsine elmydama kanagatlanarly ýatda saklamak we geljekde alyjylar we ulanyjylar bilen uzak wagtlap kärhana romantik gatnaşyk gurmak.

Hytaýyň hünärli Hytaý kislorod zawodynyň bahasy, kislorod zawody, işgärlerimiz “Bütewilige esaslanýan we interaktiw ösüş” ruhuna we “Ajaýyp hyzmat bilen birinji derejeli hil” ýörelgesine eýerýärler.Her bir müşderiniň isleglerine görä, müşderilere öz maksatlaryna üstünlikli ýetmek üçin ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.Öýden we daşary ýurtdan müşderilere jaň etmek we soramak üçin hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň