Bol KDO-100 ýangyç guýulýan stansiýa üçin Hytaý gaz kislorod zawody | öndüriji we üpjün ediji |Bileleşik

KDO-100 ýangyç guýulýan stansiýa üçin gaz kislorod zawody

Gysga düşündiriş:

Suwuk kislorod enjamlary howadan suwuk kislorody çykarmak üçin howany bölmek enjamlarynyň toplumydyr.Turbinaly giňeldiji bilen tehnologiki prosesiň täze görnüşi.Ulanyjylaryň dürli talaplaryna laýyklykda howanyň öňe ýaýramagy ýa-da hapa azot refleksi giňelmegi prosesini kabul edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODEL KDO- 50 KDO- 60 KDO- 80 KDO- 100
O2 akym Nm3 / sag 50 60 80 100
O2 arassalygy % (O2) ≥99.7 ≥99.7 ≥99.7 ≥99.7
O2 basyş MPa 15 15 15 15
kuwwat KW 75 90 110 132
Bellik : Howa kompressorynyň hereketlendiriji güýji
Iş wagty sagat ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
Işleýiş döwri ýyl ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

Önümiň beýany

Qualityokary hilli Başlangyç we Alyjy Supremeokary alyjylara iň gowy kömegi hödürlemek üçin görkezmelerimizdir. Häzirki wagtda, iň arzan bahadan Hytaý önümçiligi lukmançylyk / kabinet hassahanasynyň alyjylaryny has kanagatlandyrmak üçin pudagymyzyň içindäki iň gowy eksportçylaryň hataryna goşulmaga çalyşýarys. Psa Kislorod Oksigen O2 Gaz zawodynyň silindr doldurmagy üçin bahasy, Önümçilikde hünär önümleri we baý tejribe topladyk.Umuman, üstünlikleriňiziň biziň kärhanamyzdygyny göz öňüne getirýäris!

Hytaýyň iň arzan bahasy Kislorod öndürijisi, “Kislorod zawody”, “adama gönükdirilen, hil taýdan ýeňiş gazanmak” ýörelgesine eýerip, kompaniýamyz içerde we daşary ýurtly täjirleri bize baryp görmek, biziň bilen işleşmek we ajaýyp geljegi bilelikde döretmek üçin tüýs ýürekden garşy alýar.

Bilelikdäki tagallalar bilen aramyzdaky kärhananyň özara peýda getirjekdigine ynanýarys.Gowy hilli Hytaý üçin ajaýyp we agressiw baha belligini kepillendirip bileris 93.5% 5nm3 10nm3 20nm3 50nm3 Gaz öndürýän enjamlar Psa kislorod öndüriji lukmançylyk we senagat kislorod zawodyny ulanýarys, jaň edýän, hat soraýan ýa-da ekinlere içerki we daşary ýurtly satyjylary tüýs ýürekden garşylaýarys. barter, ýokary hilli önümler bilen bir hatarda iň höwesli kompaniýa bilen üpjün ederis, siziň gidişiňize we hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gowy hilli Hytaý 0.4-0.8mm Psa kislorod öndürijiler molekulýar elek, 0,5-0,8 mm Psa kislorod öndürijiler molekulýar elek, Uzak möhletli tagallalary we öz-özüňi tankytlamagy dowam etdirýäris, bu bize hemişe gowulaşýar we gowulaşýar.Müşderiler üçin çykdajylary tygşytlamak üçin müşderiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga çalyşýarys.Önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.Döwrüň taryhy pursatyna laýyk ýaşamarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň