Bol Hytaý senagat howa bölüniş zawody KDON-200/500 öndüriji we üpjün ediji |Bileleşik

Senagat howany bölýän zawod KDON-200/500

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODEL Mazmuny KDON- 100/200 KDON- 200/500 KDON- 400/900 KDON- 550/1200 KDON- 1000/2500 KDON- 1500/4000
O2 akymy Nm3 / sag 100 200 400 550 1000 1500
O2 arassalygy % (O2) 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
N2 akymy Nm3 / sag 200 500 900 1200 2500 4000
N2 arassalygy ppm (O2) ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Işleýiş basyşy MPa 0.65 0.63 0.62 0.6 0.58 0.56
Iş wagty sagat ≤12 ≤14 ≤16 ≤16 ≤18 ≤20
Işleýiş döwri ýyl ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥2 ≥2

Önümiň beýany

Loadükli duşuşygymyz we oýlanyşykly hyzmatlarymyz bilen, ýokary hilli Belitt Psa 95% arassa Hytaý üpjün edijileri üçin kislorod bölüji howa bölüji enjamlary ýokary basyşly senagat azot zawody öndüriji azot gaz zawody, dünýäde köp sanly sarp ediji üçin ygtybarly üpjünçi hökmünde ykrar edildi. Uzak möhletleýin goşmaça artykmaçlyklaryň esasynda biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin dünýäniň dürli künjegindäki ýoldaşlary tüýs ýürekden garşylaýarys.

Qualityokary hilli Hytaý kislorod gazy öndüriji, Psa kislorod öndüriji, Harytlarymyzyň bazardaky paýy ýylsaýyn köpelýär.Biziň çözgütlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Gözlegiňize we sargytlaryňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kärhananyň oňat karz taryhy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlar we häzirki zaman önümçilik desgalary bilen, Hytaýyň suw arassalaýjy kislorod öndüriji / kislorod öndürýän zawodyň lomaý satyjylary üçin bütin dünýäde alyjylarymyzyň arasynda ajaýyp rekord gazandyk. geljegi uly bolar we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz bolar diýip umyt edýäris.

Hytaý awtoulag zapas şaýlaryny, senagat enjamlaryny lomaý satyjylar, Gowy baha näme?Müşderilere zawodyň bahasy bilen berýäris.Gowy hilli şertlerde, pes we sagdyn girdejilere netijelilige üns berilmelidir we saklanmalydyr.Çalt eltmek näme?Müşderileriň talaplaryna laýyklykda eltip berýäris.Getirmegiň wagty sargyt mukdaryna we çylşyrymlylygyna bagly bolsa-da, önümleri we çözgütleri wagtynda bermäge synanyşýarys.Uzak möhletli işewür gatnaşyklarymyz bolup biler diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň