Biz hakda

HangzhouBileleşigiň senagat gaz enjamlaryCo., Ltd.

Gözleg we gözleg işlerinde, dürli howa bölüjilerini we kriogen amaly enjamlaryny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşdirilen tehnologiýa kärhanasy.

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýamyz, tehnologiýany herekete getirmegi, tehnikany we önümleriň innowasiýasyny nygtamak, köp sanly ylmy we gözleg institutlary, biziň bilen bir pudakda ýerleşýän akademiki mekdepler bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.Ösen dizaýn konsepsiýasyna we berk dolandyryş prosedurasyna we ajaýyp önümçilik tehnikasyna integrasiýa esasynda we höwesjeň hyzmat goldawyny beriň.Täze prosesleriň, täze tehnologiýalaryň aýgytly kabul edilmegi R& kompaniýanyň gözleg we önümçilik ukyby ýokarlanýar we ösüş tygşytly energiýa dürlüligine we önümleriň kämilligine gönükdirilendir.

about1

Köp meýdanlar

Kompaniýanyň önümleri metallurgiýa, nebithimiýa senagaty, elektronika, tehnika, gurluşyk materiallary, Medisina, täze materiallar ýaly ugurlary öz içine alýar.Önümlerimiz ýurduň hemme ýerinde gowy satylýar we Russiýa ýaly Aziýa we Afrika ýurtlarynyň köpüsine eksport edilýär.

Önümleriň dürlüligi

Esasy önümler: orta we kiçi göwrümli kislorod azot ösümlikleri, suwuk kislorod we suwuk azot ösümlikleri, kislorod we azot suwuklandyryş zawodlary, ýokary arassa azot generatorlary, molekulýar elek basyşy siňdiriji ösümlikler we PSA (VPSA) kislorod (azot) ösümlikleri.

Birnäçe hyzmatlar

Companyokary hilli önümler bilen üpjün etmekden başga-da, kompaniýamyz tehniki maslahat beriş, in engineeringenerçilik dizaýny, enjamlary gurnamak, tehniki taýýarlyk we beýleki hyzmatlar we açar taslamany durmuşa geçirýär.Aragatnaşygyňyzy we kompaniýa baryp görmegiňizi tüýs ýürekden garşy alyň.

Korporatiwmedeniýet, görüş, wezipe

Hil we hyzmat bilen müşderiniň ynamyny gazanyň

Durnuklylyk, jogapkärçilik, müşderiniň ünsi, täzelik, bitewilik we hormat bilen bilelikde kompaniýamyzyň alty esasy gymmatlyklaryny emele getirýär.Bu biziň iş strategiýamyz we hil, daşky gurşaw we ösüp barýan bazarlardaky ösüşimiz bilen berk baglanyşykly.

about5

Tehniki topar

In engineeringenerçilik toparymyz güýçli hünär we tehniki tejribä eýedir we howany bölmek pudagynda ähli tehniki toparyň umumy tejribesi 200 ýyldan gowrak.